پمپهاي سانتري فيوژ در ظرفيتهاي مختلف از جنس استنليس استيل براي خطوط توليد لبنيات و مواد غذايي ساخته مي شود .
ساخت پمپهاي سانتريفيوژ از جنس استيل ضدزنگ، يکي ديگر از فعاليتهاي اين شرکت مي باشد .