اين تجهيزات براي جابجايي و انتقال هوا استفاده مي شوند .
ساخت اين تجهيزات در شرکت ره آورد ساعي بر اساس سفارش مشتري انجام مي شود.