همانگونه كه از اسم اين شيرها پيداست براي قطع يا وصل جريان سيال از آن استفاده ميشود .
در صنايع غذايي و لبني عمدتا از شيرهاي سه طرفه و تنظيم جريان ( رگولينگ ولو ) به دو صورت دستي و بادي استفاده ميشود .
بطور مثال شير سه طرفه دستي براي مسيرهاي عبوري نامنظم ( خروجي مخازن ) و سه طرفه بادي ( پنوماتيك ) براي مسيرهاي منظم و قابل برنامه ريزي ( پاستورايزر ) استفاده ميشوند .