فيلتر هاي مكانيكي عموما براي جداسازي ذرات معلق در مايعات استفاده مي شوند كه در سايزها و اشكال مختلف بنابر سفارش ساخته مي شوند .فيلترهاي مزبور داراي دو نوع خود شور و مكانيكي ساده مي باشند .