اين تجهيزات براي جداسازي ذرات جامد از گازها و هوا استفاده مي شوند . ساخت اين تجهيزات در شرکت ره آورد ساعي بر اساس سفارش مشتري انجام مي شود.