اورينگها از پر مصرفترين قطعات لاستيکي در صنايع مي باشند .
اين شرکت تا کنون انواع گوناگوني از آنها را از لحاظ اندازه و جنس توليد نموده است.