از ديگر فعاليتهاي شرکت ره آورد ساعي تهيه ، طراحي و ساخت فريم و ساير اجزاء مبدلهاي حرارتي صفحه اي از قبيل فريم ثابت ، فريم متحرک ، پيچهاي محکم کننده و ...... مي باشد.